645/4 หมู่บ้านSoul ซอยลาดพร้าว112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

09:30 - 18:00 ( จันทร์ - ศุกร์ )

มากกว่าความรู้ คือการค้นพบตัวเอง

ยิ่งค้นพบตัวเองเร็วเท่าไหร่ ยิ่งประสบความสำเร็จเร็วมากเท่านั้น สถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทาเลนท์ดี มุ่งเน้นในการค้นหาศักยภาพโดยกำเนิด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้ไปสู่เป้าหมาย..


บริการของเรา


Online Consult

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์ผ่าน Video

 • Premium Package

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับรูปเล่มผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนา
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์โดยตรง

 • Group Consult

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับรูปเล่มผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนา
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์โดยตรงแบบกลุ่ม

 • นวัตกรรม Top Talent ®


  ยกระดับการเรียนการสอน

  สามารถกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร หรือออกแบบกิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพ

  เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของสมอง

  เข้าใจและยอมรับในตัวตนของนักเรียน พร้อมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล

  พัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ส่งเสริมให้มีความสุขในการเรียน พัฒนาตนเองได้ตามความต้องการและความสามารถ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

  ขั้นตอนการเข้ารับบริการ


  © Copyright 2020 by Talent Detective. All rights reserved.