VISION

เป็นสถาบันชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ในเรื่องนวัตกรรมการศึกษา การแนะแนว เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

MISSION

สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้รับบริการในด้านการพัฒนาศักยภาพทั้งรายบุคคล แบบกลุ่ม และภาพรวมองค์กร เพื่อให้ทุกคนรู้จักและเข้าใจศักยภาพต้นกำเนิดของตนเอง และต่อยอดศักยภาพให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานที่รัก พร้อมยกระดับขีดความสามารถให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการแข่งขันในระดับประเทศและภูมิภาค นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้อย่างยั่งยืน

สถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทาเลนท์ ดีเทคทีฟ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ให้บริการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทั้งรายบุคคล แบบกลุ่ม และรายองค์กรซึ่ง โดยอ้างอิงงานวิจัยเรื่องศาสตร์ลายผิว (Dermatoglyphics) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลรายบุคคล โดย สถาบันได้พัฒนานวัตกรรม Talent-D ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบสื่อ Multimedia ผ่านระบบการแสดงผลออนไลน์ที่นอกจากจะเข้าใจง่ายแล้ว ยังสามารถทบทวนความเข้าใจเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นอกจากนี้ นวัตกรรมการแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบองค์กร TOP TALENT ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของสถาบัน สามารถแสดงผลภาพรวมศักยภาพบุคคลากรของทั้งองค์กร เพื่อเหมาะสำหรับการวางแผนพัฒนาแบบใช้บูรณาการหรือวางแผนการพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเหมาะสำหรับโรงเรียนที่ต้องการพัฒนานักเรียนได้อย่างครอบคลุมและตรงจุด อีกทั้งเหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการนวัตกรรมในงานทรัพยากรบุคคลอีกด้วย ทั้งหมดนี้ สถาบันฯมีเป้าหมายหลักในการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกๆ คนได้ใช้นวัตกรรมที่มีความแม่นยำสูง เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักและเข้าใจในศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถกำหนดวางแผนวิธีการพัฒนาตนเอง อันจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่รัก ตลอดจนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป

สถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทาเลนท์ ดีเทคทีฟ

เราเชื่อเสมอว่าสมองของเด็กทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะซ่อนอยู่และมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เพื่อค้นหาศักยภาพโดยกำเนิดเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการยกระดับการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของสมอง และเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ณัฐฌา วีระวานิช