645/4 หมู่บ้านSoul ซอยลาดพร้าว112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

09:30 - 18:00 ( จันทร์ - ศุกร์ )

เกี่ยวกับเราเราเชื่อเสมอว่าสมองของเด็กทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะซ่อนอยู่และมีศักยภาพที่แตกต่างกัน...

ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เพื่อค้นหาศักยภาพโดยกำเนิดเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการยกระดับการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของสมอง และเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ณัฐฌา วีระวานิช
ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้บ้านศิลป์ปัญจวิชช์ 
และผู้ก่อตั้งสถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทาเลนท์ดีเทคทีฟ

สถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทาเลนท์ ดีเทคทีฟ


ความเป็นมา

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ให้บริการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทั้งรายบุคคล แบบกลุ่ม และรายองค์กรซึ่ง โดยอ้างอิงงานวิจัยเรื่องศาสตร์ลายผิว (Dermatoglyphics) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลรายบุคคล โดย สถาบันได้พัฒนานวัตกรรม Talent-D ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบสื่อ Multimedia ผ่านระบบการแสดงผลออนไลน์ที่นอกจากจะเข้าใจง่ายแล้ว ยังสามารถทบทวนความเข้าใจเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


นอกจากนี้ นวัตกรรมการแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบองค์กร TOP TALENT ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของสถาบัน สามารถแสดงผลภาพรวมศักยภาพบุคคลากรของทั้งองค์กร เพื่อเหมาะสำหรับการวางแผนพัฒนาแบบใช้บูรณาการหรือวางแผนการพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเหมาะสำหรับโรงเรียนที่ต้องการพัฒนานักเรียนได้อย่างครอบคลุมและตรงจุด อีกทั้งเหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการนวัตกรรมในงานทรัพยากรบุคคลอีกด้วย ทั้งหมดนี้ สถาบันฯมีเป้าหมายหลักในการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกๆ คนได้ใช้นวัตกรรมที่มีความแม่นยำสูง เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักและเข้าใจในศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถกำหนดวางแผนวิธีการพัฒนาตนเอง อันจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่รัก ตลอดจนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป

© Copyright 2020 by Talent Detective. All rights reserved.