บริการของเรา

นวัตกรรม Talent-D ™

นวัตกรรมการสแกนลายนิ้วมือเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพสมองรายบุคคล (Dermatoglyphics Analysis) ผ่านการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในรูปแบบ Private Consult, Online Consult และ Group Consult ซึ่งนอกจากจะค้นพบศักยภาพต้นกำเนิด (Inborn Potential) แล้ว ยังสามารถเข้าใจวิธีการพัฒนาตนเองนำไปสู่การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีความสุข

Online Consult

วิเคราะห์ศักยภาพโดยนักวิเคราะห์ผ่าน Online Platform

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์ผ่าน Video
Premium Package

วิเคราะห์ศักยภาพโดยนักวิเคราะห์จากทางสถาบันฯ

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับรูปเล่มผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนา
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์โดยตรง
Group Consult

วิเคราะห์ศักยภาพแบบกลุ่มโดยนักวิเคราะห์จากทางสถาบันฯ

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับรูปเล่มผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนา
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์โดยตรงแบบกลุ่ม