645/4 หมู่บ้านSoul ซอยลาดพร้าว112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

09:30 - 18:00 ( จันทร์ - ศุกร์ )

บริการของเรา


Online Consult

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์ผ่าน Video
 • Premium Package

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับรูปเล่มผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนา
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์โดยตรง
 • Group Consult

 • วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล
 • รับรูปเล่มผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนา
 • รับผลวิเคราะห์ในรูปแบบ Online Multimedia
 • ให้คำปรึกษาโดยนักวิเคราะห์โดยตรงแบบกลุ่ม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-158-9912 / 062-824-4424

  นวัตกรรม Top Talent ®


  ผู้บริหาร

  สามารถมีข้อมูลในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสาตร์ในการวางแแผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

  ฝ่ายวิชาการ

  สามารถพัฒนาหลักสูตร และออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพเป็นรายบุคคล

  ครู

  เข้าใจและสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล

  ผู้ปกครอง

  เข้าใจและยอมรับตัวตนของลูก เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนลูก สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จอย่างมีความสุข

  นักเรียน

  มีความสุขในการเรียน พัฒนาตนเองได้ตามความต้องการ รู้เป้าหมายชีวิตวางแผนสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้

  © Copyright 2020 by Talent Detective. All rights reserved.