บริการของเรา

นวัตกรรม Top Talent ®

นวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพและความถนัด ของคนในองค์กร ตลอดจนการเข้าใจลักษณะนิสัยรายบุคคล นำไปสู่การวางคนให้ตรงกับงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข