กิจกรรม "การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ" ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง)

กิจกรรม "การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ" ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง)

สช. จัดแข่งขันทักษะนักเรียน วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา ประเภทวาดภาพระบายสี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 108 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู และผู้สอนโรงเรียนนอกระบบนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ ตามขีดความสามารถ ความต้องการ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยได้จัดให้มีการแข่งขัน จำนวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ วิชาศิลปศึกษา และวิชาเสริมสวย ซึ่งสำหรับวิชาเสริมสวยจะดำเนินการจัดในลำดับต่อไปการจัดการศึกษาของเอกชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของคนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง บทบาทของการศึกษาเอกชนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ ที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษาชีพ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ สช. ได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน ในเรื่องของความคิด การสร้างสรรค์จินตนาการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะสู่สาธารณชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของตนให้พร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป รองเลขาธิการ กช. กล่าวสำหรับการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา ประเภทวาดภาพระบายสี ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวด ในรุ่นอายุ 4 – 6 ปี, รุ่นอายุ 7 – 9 ปี, รุ่นอายุ 10 – 12 ปี และ รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน, โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน, ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน, การประกาศผลและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 4 รุ่น


ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลจากเพจ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ - สบชน.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง